116 Thiếu Tá Trịnh Văn Khoa

Q̲u̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲á̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲ở̲ ̲Đ̲ồ̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲x̲i̲n̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲t̲à̲i̲ ̲đ̲ủ̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲.̲
̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ứ̲ ̲b̲ă̲n̲ ̲k̲h̲o̲ă̲n̲ ̲m̲ã̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲á̲ ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲h̲o̲a̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲-̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲-̲ ̲m̲a̲ ̲t̲u̲ý̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲Đ̲ồ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲ả̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ệ̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲à̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲a̲o̲ ̲c̲h̲e̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲ẻ̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲m̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ư̲ơ̲i̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲ ̲S̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ọ̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ệ̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲í̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲”̲đ̲á̲n̲h̲ ̲v̲õ̲n̲g̲”̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲c̲â̲n̲ ̲n̲ả̲y̲ ̲m̲ự̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲á̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ễ̲ ̲d̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ả̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲đ̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲l̲ạ̲ ̲l̲ù̲n̲g̲.̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲.̲

̲A̲n̲h̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲s̲ỹ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲Đ̲ồ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲ ̲.̲

C̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲ở̲ ̲Đ̲ồ̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲p̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲t̲à̲i̲ ̲đ̲ủ̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲s̲ỹ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲n̲ọ̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲a̲o̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲m̲ấ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲”̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲ụ̲n̲g̲?̲

̲V̲ậ̲y̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲v̲ì̲ ̲s̲a̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲s̲ỹ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲d̲ễ̲ ̲d̲à̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲Đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ự̲c̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲k̲h̲u̲ấ̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲l̲àm̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲”̲s̲ẽ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲m̲ấ̲t̲”̲.̲

̲T̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲,̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲l̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲à̲m̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲D̲A̲N̲H̲ ̲D̲Ự̲ ̲v̲à̲ ̲L̲Ò̲N̲G̲ ̲T̲Ự̲ ̲T̲R̲Ọ̲N̲G̲ ̲m̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲.̲

̲H̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲á̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲ở̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲g̲ũ̲.̲ ̲T̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲ứ̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲u̲y̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ố̲t̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ẩ̲m̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲t̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ó̲.̲

M̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲á̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲ở̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲4̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲c̲á̲n̲h̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲â̲n̲ ̲P̲h̲o̲n̲g̲ ̲(̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲K̲i̲ế̲n̲ ̲T̲h̲u̲ỵ̲)̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ễ̲n̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲n̲h̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲h̲ạ̲n̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲y̲ế̲m̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲,̲ ̲d̲á̲m̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲s̲ẽ̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲c̲ơ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲r̲ù̲ ̲d̲ậ̲p̲,̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲t̲h̲ù̲.̲.̲.̲

̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲á̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲”̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲đ̲ấ̲u̲”̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲x̲ấ̲u̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲a̲n̲h̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲a̲i̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲v̲ũ̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ố̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲.̲ ̲H̲o̲ặ̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲a̲n̲h̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲s̲ẽ̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲k̲h̲ă̲n̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲.̲.̲.̲

̲T̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲a̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲T̲ố̲ ̲c̲á̲o̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲n̲h̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲c̲ự̲c̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲ở̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲b̲ộ̲c̲ ̲l̲ộ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲l̲ý̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲c̲ử̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲;̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲à̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ự̲,̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲t̲h̲ụ̲ ̲l̲ý̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲h̲o̲á̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲ị̲ ̲l̲ộ̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲q̲u̲á̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲,̲t̲r̲ả̲ ̲t̲h̲ù̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ả̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲.̲.̲

̲Đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ể̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲r̲à̲n̲g̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲n̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲q̲u̲a̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲d̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ơ̲n̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲á̲ ̲T̲r̲ị̲n̲h̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ơ̲n̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲x̲i̲n̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲g̲à̲n̲h̲.̲ ̲S̲ự̲ ̲c̲ô̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲s̲â̲u̲ ̲x̲a̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ă̲n̲g̲ ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲â̲n̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲a̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲,̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲”̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲đ̲â̲u̲”̲!̲

M̲ộ̲t̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲l̲à̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲!̲

̲N̲ế̲u̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲v̲à̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲a̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ủ̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲c̲á̲o̲ ̲v̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ộ̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲ọ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲b̲ỏ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲g̲.̲ ̲T̲ừ̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲h̲ọ̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲ ̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲á̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲đ̲ặ̲n̲g̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲l̲à̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲h̲ủ̲,̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲ậ̲t̲ ̲t̲ự̲,̲ ̲k̲ỷ̲ ̲c̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *