366 VỪA XONG (23/8): Đi ăn tr.ộm, thaпh niêп bị mắc k.ẹt rồi bị điệп gi.ậ.t t.ử v.ong trên mái nhà

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ, ᴋʜɪ ᴄʜᴜɪ ǫᴜᴀ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ɴɢᴀ̀ʏ 15/8, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋᴇ̀ᴍ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ “ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ…”, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ.

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ́, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̂́ʏ ɴᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴀ ᴄᴀ́ ᴆᴏ̣̂ ᴍᴜ̀ᴀ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜ́ᴘ ɴᴇ̂ɴ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀. ᴆɪ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ”.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴇᴏ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴀ́ɴɢ 14/6 ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ɴɢʜɪ̣, ᴘ.7, ǫ.ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 7, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ, ᴋʜɪ ᴄʜᴜɪ ǫᴜᴀ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ʟᴀ̣ɪ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “sᴀ́ɴɢ nay, ᴆᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʜᴏ̂ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 1 ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴋʜᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴅɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ. sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜʏᴀ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʟᴇᴏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ʟᴀ̣ɪ”.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̀ ᴠᴀ̂́ᴘ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ.

Xem thêm: Bị bắt quả tang trộm máy điều hòa, thanh niên giả danh chủ nhà… mời công an vào uống nước

Bị bắt quả tang khi đang trộm máy điều hòa, nam thanh niên ở Đà Nẵng đã giả danh là chủ nhà, mời công an vào… uống nước.

Ngày 26/7, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Tấn Việt (31 tuổi, ngụ tổ 49, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, chiều 24/7, Công an P. Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) tuần tra phòng chống Covid-19 trên đường Võ Nguyên Giáp thì bắt quả tang Việt đang dùng thang trèo lên gỡ cục nóng của máy điều hòa nhà lô 16.

Nghi trộm, Cảnh sát đã mời làm việc thì người này giải thích cục nóng điều hòa bị hỏng nên sửa chữa, đồng thời khẳng định đây là nhà của mình và mời công an vào uống nước vì đã tuần tra vất vả. Vừa nói, thanh niên này còn rút chìa khóa trong túi ra và mở ổ khóa cổng trơn tru.

Lê Tấn Việt bị tạm giữ hình sự

Tuy nhiên, trong tổ công tác có 1 cán bộ công an P. Khuê Mỹ đã nhận ra đây chính là Lê Tấn Việt, đối tượng vừa ra tù về tội hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản, đang thuộc diện quản lý của địa phương nên đã đưa đối tượng này về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, Việt khai nhận chuẩn bị dụng cụ đồ nghề gồm thang rút, máy khoan, máy cắt… để đi trộm cục nóng điều hoà đem bán kiếm tiền tiêu xài. Việt khai nhận đã trộm được 2 cục nóng điều hòa và chuẩn bị kỹ càng để đóng kịch, đối phó công an. Việt mặc đồ thể thao, mang theo thang rút, máy khoan, máy cắt… để trộm cục nóng máy điều hòa lắp lộ thiên.

Việt bị bắt quả tang khi đang mở trộm điều hòa

Nghi phạm chọn nhà vắng chủ, Việt phá ổ khóa bên ngoài, thay ổ khóa mang theo để chứng minh cho màn kịch “nhà của mình” nếu bị bắt quả tang.

Ngoài ra, qua thử test, Việt dương tính với ma tuý tổng hợp dạng đá.

Hiện, Công an phường Khuê Mỹ đã lập biên bản, thu giữ hai cục nóng điều hoà nhãn hiệu Daikin mà Việt trộm trót lọt trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *