Tɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ 3 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂

Tɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ 3 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ PCCC ʜɪ sɪɴʜ: Xᴏ́ᴛ xᴀ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴅᴀɴɢ ᴅᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪ́ɴʜ ᴛʀᴇ̉

3 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ʜʏ sɪɴʜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 1/8, ɪ́ᴛ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ đᴀ̃ ᴄᴜ̛́ᴜ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Qᴜᴀɴ Hᴏᴀ.

Sᴀᴏ ᴄᴏɴ ʀᴀ đɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ!

“Bɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂. Cʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ sᴇ̃ ʀᴀ đɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ”, ᴄʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

“Cʜᴜ́ ᴏ̛ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ đɪ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ, ᴄʜᴜ́ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ ɴʜᴇ́”, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛̉ Cᴜ̣ᴄ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ PCCC&CNCH ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ, ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ, ɴʜᴜ̛ ʀᴜ̣ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ.

Ôɴɢ Hᴀ̉ɪ ʙᴏ̉ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴏ̛̉, ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ʙᴀ̆́ᴛ xᴇ ᴏ̂ᴍ đᴇ̂́ɴ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ 198 Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ ʀᴀ̆̀ɴɢ đɪ ᴛᴀxɪ sᴇ̃ ᴛᴀ̆́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴏ̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ́ᴛ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ đᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃, ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ đᴏ́ ᴄᴜ̀ɴɢ 2 đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ɪ.

Đᴏ̂̃ Đᴜ̛́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1998) ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ 3 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ PCCC ʜʏ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ISIS, sᴏ̂́ 231 Qᴜᴀɴ Hᴏᴀ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Cᴀ̂̀ᴜ Gɪᴀ̂́ʏ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Hᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2003) ᴠᴀ̀ đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ Aɴʜ Qᴜᴀ̂ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1977).

Tʜɪ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉
Lᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʜᴏ̂ᴍ 31/7, ᴋʜɪ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ. Sᴀᴜ đᴏ́, ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣ɪ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣ᴍ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂̉ ʟᴇ̂ɴ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ.

Nʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪɴ đᴏ́ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Ôɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ́ᴍ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ đᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ, ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣, sᴏ̛̣ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ́ sᴏ̂́ᴄ.

“Dᴜ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂. Cʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ sᴇ̃ ʀᴀ đɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ”, ᴏ̂ɴɢ Hᴀ̉ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴀ̂́ᴄ.

Hᴏᴀ̀ɴɢ Mɪɴʜ (ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ) ɴɢʜᴇ̣ɴ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ Vɪᴇ̣̂ᴛ. Đᴏ́ ʟᴀ̀ 3 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴋʜɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ đɪ ᴍᴜ̛̀ɴɢ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 24 ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ. Sᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴅᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴀ́ɪ ɢɪᴏ̛̀ ɢɪᴀ̂́ᴄ.

Lᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ Mɪɴʜ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣. Cᴀ̣̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ 4 ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛᴜ́ᴛ ᴅᴀ̀ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ɴʜᴀ̂́ᴄ ᴍᴀ́ʏ.

“Nᴏ́ ʙᴏ̉ ᴇᴍ đɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̀ᴏ. Nᴏ́ đᴀ̃ ʜᴜ̛́ᴀ 2 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴜ̛̃ᴀ sᴇ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴇᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ 10 ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴏ́ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʜᴜ̛́ᴀ”, Mɪɴʜ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴏ̂ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴀ̂́ᴄ.

Kᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Mɪɴʜ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ, ɪ́ᴛ ɴᴏ́ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ. Cᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THPT Lᴇ̂ Qᴜʏ́ Đᴏ̂ɴ (ǫᴜᴀ̣̂ɴ Hᴀ̀ Đᴏ̂ɴɢ) ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴛʀᴀ̉ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Mɪɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴠɪ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴠᴀ̀ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴇᴏ đᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ. Nʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣ɪ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 24 đᴀ̂̀ʏ đᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ.

Tɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ
Ởᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴏ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̃. Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̂̃ Đɪ̀ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ – ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴛʀᴇ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜʏ sɪɴʜ. Pʜᴜ́ᴄ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ 19 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̆ᴍ. Bᴏ̂́ ᴍᴀ̂́ᴛ sᴏ̛́ᴍ, ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 1/8, Pʜᴜ́ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜᴏ̂̉ɪ sᴀ́ɴɢ. Đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴀ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ ɴɢʜɪ̉ ɴɢᴏ̛ɪ. Hᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ đᴀ̃ 3 ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ǫᴜᴀ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ, đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ.

Đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴏ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴜ́ᴄ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀɪ ᴍɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̀ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛́ɴɢ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ʜʏ sɪɴʜ.

“Pʜᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏᴀɴ, ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ đᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴇ̣ ᴠᴜɪ ʟᴏ̀ɴɢ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴛʜɪ̀ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀ đɪ, đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴇ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ”, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ Pʜᴜ́ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃.

Cᴏ̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Đᴀ̣̆ɴɢ Aɴʜ Qᴜᴀ̂ɴ, Đᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ PCCC&CNCH Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Cᴀ̂̀ᴜ Gɪᴀ̂́ʏ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴠᴀ̀ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ɴɢᴀ̂́ᴛ ʟɪ̣ᴍ, ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴏ̛̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Tʀᴏɴɢ sᴏ̂́ 3 ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ʜʏ sɪɴʜ, ᴀɴʜ Qᴜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ. Cᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Qᴜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̀ᴀ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ, đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴏ̣̂ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Tᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ đᴀᴜ xᴏ́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ɴᴀ̀ʏ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Trước đó, cảnh sát cho hay vụ cháy xảy ra lúc 13h06 ngày 1/8 tại quán karaoke ISIS, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là hàn xì trong quá trình sửa chữa.

10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an Hà Nội cho hay sau khi nhận tin vụ hỏa hoạn, trung tá Đặng Anh Quân cùng trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc tiếp cận hiện trường. 3 cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn và đưa 8 người ra ngoài an toàn.

Sau đó, họ tiếp tục quay lại tìm kiếm, cứu nạn. Khi đến tầng 4 thì cầu thang sập xuống, chặn vòi chữa cháy. Đúng lúc này, trần nhà đổ sập đè trúng 3 cán bộ, chiến sĩ. Họ hy sinh tại thời điểm này.

(*) Tên người thân các chiến sĩ trong bài đã được thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *